Nous alumnes

Preinscripció del 10 al 21 de maig de 2021

Codi de Centre: 08017335
Presentació de sol·licituds presencial a administració de dilluns a divendres de 8 a 13 i de 15 a 18 hores.

Calendari oficial

Del 5 al 7 de maig  Publicació de l’oferta.
Del 10 al 21 de maig  Presentació de sol.licituds.
1 de juny  Publicació de les sol.licituds amb puntuació provisional.
Del 2 al 8 de juny Presentació de reclamacions
Del 9 a l’11 de juny  Termini de reclamació a les llistes baremades.
9 de juny  Si cal, sorteig per resoldre les sol.licituds de preinscripció empatades en punts.
15 de juny  Publicació de la relació definitiva de l’alumnat admès.
Del 16 al 22 de juny  Període de matrícula.

BAREMS DE PUNTUACIÓ

Criteris generals de prioritat

Existència de germans o germanes escolaritzats o escolaitzades al centre o pares, mares o tutors legals que hi treballen: 40 punts.

Proximitat del domicili de l’alumne o alumna al centre o, en el seu cas, la proximitat del lloc de treball del pare, la mare, tutor o tutora, guardador o guardadora de fet:

Viure a l’àrea: 30 punts.
ó
Treballar a l’àrea: 20 punts.

Beneficiaris de l’ajut de renda mínima de reinserció: 10 punts.

Discapacitat (igual o superior al 33%) de l’alumne o alumna, el pare, la mare, germanes o germans: 10 punts.

 

Criteris complementaris

Pel fet de formar part de família nombrosa o monoparental: 15 punts.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR

 1. Imprès oficial de sol.licitud i d’ordre intern.
 2. Original i fotocòpia del DNI, passaport o de la tarjeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres del pare, mare, tutor o tutora i de l’alumne/a si en té.
  Si en el DNI no hi ha l’adreça correcta, certificat de convivència de l’alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol.licitant, i el resguard de renovació del DNI o comunicació, amb resgistre d’entrada, del canvi de domicili a la Delegació del Govern en el cas de persones estrangeres.
 3. Original i fotocòpia del Llibre de família (on hi consten els titulars i la d’inscripció del nen/a).
 4. Original i fotocòpia  de la TIS (tarjeta d’identificació sanitària de l’alumne/a).
 5. Original i fotocòpia del carnet de vacunacions o certificat equivalent.
 6. Documentació acreditativa del lloc de treball: Còpia del contracte laboral o d’un certificat emès a aquest efecte per l’empresa, si aquest és el que s’al.lega.
 7. Dues fotos mida carnet amb el nom i cognoms de l’alumne/a.

Documentació acreditativa si és el cas:

 • Original i fotocòpia del carnet vigent de família nombrosa o monoparental.
 • Original i fotocòpia del certificat de discapacitat de la persona que tingui aquesta condició, emès pel Departament d’Acció Social i Ciutadania. També s’admeten els certificats de discapacitat emesos per l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM) o pels organismes competents d’altres comunitats autònomes. En tot cas, cal acreditar una discapacitat igual o superior al 33%.
 • Documentació acreditativa que el pare o la mare és beneficiari de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció.

Llar d’Infants de l’Escola Sant Lluís Gonçaga de la Fundació Escola i Vida

Centre privat, subvencionat per la Generalitat de Catalunya.

Places vacants: 35

(Educació Infantil 1r. Cicle)

Llar 0   Alumnes nascuts l’any 2021
Llar 1   Alumnes nascuts l’any 2020
Llar 2    Alumnes nascuts l’any 2019

Documents d'interès