Documentació a presentar

 1. Imprès oficial de sol.licitud (llar o nivells concertats)
  Sol·licitud a primer cicle d’educació infantil en llar d’infants
  Sol·licitud a parvulari, primària i ESO

 2. Full d’ordre intern de 0 a 16 anys
 3. Fotocòpia del DNI, passaport o de la tarjeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres del pare, mare, tutor o tutora i de l’alumne/a si en té.
  Si en el DNI no hi ha l’adreça correcta, certificat de convivència  de l’alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol.licitant, i el resguard de renovació del DNI o comunicació, amb registre d’entrada, del canvi de domicili a la Delegació del Govern en el cas de persones estrangeres.
 4. Fotocòpia del Llibre de família (on hi consten els titulars i la d’inscripciçió del nen/a).
 5. Fotocòpia  de la TIS (tarjeta d’identificació sanitària de l’alumne/a).
 6. Fotocòpia del carnet de vacunacions o certificat equivalent.
 7. Documentació acreditativa del lloc de treball: Còpia del contracte laboral o d’un certificat emès a aquest efecte per l’empresa, si aquest és el que s’al-lega.
 8. Dues fotos mida carnet amb el nom i cognoms de l’alumne/a (a la matriculació)

  Documentació acreditativa si és el cas:

 9. Fotocòpia del carnet vigent de família nombrosa.
 10. Fotocòpia del certificat de discapacitat de la persona que tingui aquesta condició, emès pel Departament d’Acció Social i Ciutadania. També s’admeten els certificats de discapacitat emesos per l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM) o pels organismes competents d’altres comunitats autònomes. En tot cas, cal acreditar una discapacitat igual o superior al 33%. Documentació acreditativa que el pare o la mare és beneficiari de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció.

Dates: Fora de termini (Encara amb places)

Procediment

Presentació de documentació fotografiada o escanejada a:

escola@escolasantlluis.cat

Per a aquelles famílies que no puguin fer el tràmit telemàticament, s’ofereix atenció presencial els dies 19, 20, 21 i 22 de maig, de 8 a 13 i de 15 a 17 hores, mitjançant demanda de cita prèvia a escola@escolasantlluis.cat.
Es pot demanar cita prèvia també telefònicament els dies 13, 14, 15 i 18 de 8 a 12 hores, al 938714297.

Documents d'interès