METODOLOGIA

Aspectes bàsics:

  • Treball de les intel·ligències múltiples (des d’Educació Infantil fins a 2n de Primària).
  • TIC: projecte d’innovació ParTICip@ des de P-3 fins a 4rt d’ESO.
  • Anglès: s’imparteix des de l’Educació Infantil. 350 hores complementàries durant tota l’escolarització.
  • Educació en els valors de l’humanisme cristià.
  • Foment del coneixement i estimació de la història, tradicions, cultura i llengua de Catalunya i la resta de terres de parla catalana.

Els nostres programes es completen amb un gran ventall de matèries complementàries, activitats extraescolars i serveis.

Matemàtiques aplicades que emocionen

InnovaMat transforma l’aula de primària i les relacions que es donen en ella per emocionar, estimular i motivar l’alumnat. Els materials posen l’alumne en el centre del seu propi procés d’ensenyament-aprenentatge i li permet desenvolupar l’autonomia i el pensament crític: un procés emocional i emocionant pensat per a comprometre l’alumne a través d’estímuls positius.

Reinventem les matemàtiques
Innovació educativa a l'aula de primària

En lloc de…

Classe magistral…

L’alumne és el centre

Construïm el coneixement matemàtic a partir de la veu de l’alumnat

En lloc de…

Només paper i llapis…

Material manipulatiu

Resolem activitats matemàtiques amb diversos materials per entendre idees abstractes de forma simple

En lloc de…

10 pàginas de càlculs…

Plataforma adaptativa

Practiquem matemàtiques de forma divertida i adaptada a les necessitats de cada alumne/a

En lloc de…

Pràctica sense sentit…

Projectes contextualitzats

Apliquem els continguts matemàtics en projectes que s’acosten a la realitat de l’alumnat

Treballem el medi natural i social de forma vivencial i significativa

Coneix una mostra del procés seguit, al treballar el cos humà, a l’àrea de coneixement del medi amb un grup d’alumnes de primària.

Bons resultats a les proves competencials de 6è de primària (Curs 2018-19)

% d'alumnat que ha assolit la competència en la franja mitjana-alta o alta

Llengua catalana (Global: 86%)

Comprensió oral 82%
Comprensió lectora 86%
Expressió escrita 79%

Llengua castellana (Global: 77%)

Comprensió oral 85%
Comprensió lectora 85%
Expressió escrita (assoliment global) 92%

Llengua anglesa (Global: 89%)

Comprensió oral 96%
Comprensió lectora 89%
Expressió escrita 93%

Matemàtica (Global: 81%)

Numeració i càlcul 81%
Espai i mesura 73%
Relacions i canvi 85%

Medi natural (Global: 75%)

Fenòmens naturals i aplicacions tecnològiques (assoliment global) 89%
Investigació científica 75%
Interpretar informació científictecnològica 75%

Equip docent