Menjador

Entenem l’espai de menjador com un espai educatiu i com a tal amb unes finalitats clares i definides. La proposta educativa amb la qual treballem dibuixa dos pilars fonamentals en l’espai de migdia, d’una banda l’àpat amb una finalitat educativa i l’altre el lleure. Aquests dos pilars són les dues bases en les quals transcorre el nostre projecte educatiu.

Què menjarem aquest mes de gener?

L’ÀPAT

Els infants han de dedicar l’espai de menjador a realitzar l’acte fisiològic d’alimentar-se, però l’àpat va més enllà d’això, és un espai educatiu. Al tractar-se d’un fet cultural hem de tenir en compte els hàbits, la hiqiene, l’autonomia i normes socials que porta implícit (seure correctament, utilitzar bé els coberts, respectar el to de veu, etc.), així com el foment d’una alimentació saludable. Treballar aquests aspectes en la infància fomenta un aprenentatge implícit pel futur.

LLEURE

L’educació en el lleure és tota intervenció educativa en situació de temps lliure i fora dels àmbits de l’ensenyament reglat. El seu mètode educatiu es basa en la transmissió de valors per part dels educadors, tot contribuint a l’educació integral dels infants i els joves, utilitzant els recursos que ofereixen les activitats pròpies del temps d’esbarjo. La importància de l’educació en el lleure radica en la recerca d’aquesta educació integral de la persona.

Transversalment a aquests dos grans pilars de la proposta educativa, en ambdós espais, menjador i temps d’esbarjo, es treballa amb una pedagogia de caire actiu, tot fomentant la convivència, el respecte, els valors i l’autonomia dels infants.

La nostra escola compta amb cuina pròpia i amb un equip de professionals competent,  proper i estable.

Acollida

HORARI

De 8 a 9h del matí.

Adreçat a:
Alumnes de Parvulari i Primària

Permanencies i berenar

HORARI
De 17h a 19h de la tarda.
Adreçat a:
Alumnes de Parvulari i Primària

Orientació psicopedagògica

Les funcions de l’Equip Psicopedagògic són la prevenció, detecció, avaluació, seguiment i orientació de les dificultats d’aprenentatge i/o emocionals que es presentin al  llarg de l’escolaritat de l’infant en la seva globalitat, acompanyant-lo en el seu creixement com a persona, més enllà de l’adquisició dels coneixements propis de les matèries acadèmiques.

Es treballa en coordinació amb el tutors d’aula, la família  i els especialistes externs que atenen als infants ( EAP, CDIAP, CSMIJ, CREDA…).

  • A l’ Educació Infantil – Llar d’ Infants intervé la psicòloga.
  • A l’ Educació Infantil-2n Cicle i Educació Primària intervenen la psicòloga, la mestra de Pedagogia Terapèutica i la logopeda.
  • A l’Educació Secundària intervé la psicòloga-neuropsicopedagoga.

«Considerar la diversitat com un valor afegit comporta centrar l'atenció en reduir o eliminar les barreres per a l'aprenentatge i la participació.»

Departament d' Ensenyament de la Generalitat de Catalunya