ERASMUS+ CORNER

Projecte Erasmus+ 2018-2021

L’Erasmus+ és el programa de la UE per a donar suport a l’educació, la formació, la joventut i l’esport a Europa. El seu pressupost, de 14700 milions d’euros, dona a més de 4 milions d’europeus l’oportunitat d’estudiar, formar-se i adquirir una experiència a l’estranger.

Els objectius de l’Erasmus+, en el cas dels centres escolars d’educació obligatòria (infantil, primària i secundària) són promoure la cooperació i la mobilitat amb els països associats de la UE, fer que els estudiants adquireixin competències i habilitats tant acadèmiques com de vida per al seu present i futur i reduir l’abandonament prematur escolar.

En aquest projecte educatiu, l’Escola Sant Lluís Gonçaga està associada amb el centre educatiu Gomarus de Drachten (Països Baixos). Amb aquest centre desenvolupem activitats i pràctiques amb l’alumnat de 3r i 4t d’ESO (14-16 anys). En el seu origen el projecte Erasmus+ estava pensat per al curs de 3r d’ESO, però donada la pandèmia covid19 enguany està organitzat per als dos darrers cursos d’ESO. Són projectes que es fan on-line i també in situ, a tots dos països. El treball cooperatiu i les pràctiques innovadores són una constant en aquest projecte. A més, s’estructura el projecte per tal que la majoria de cursos de l’escola i de totes les etapes s’impliquin formant part d’alguna activitat del Projecte Erasmus+.

Erasmus+

Consulta aquí els criteris de participació a l’Erasmus

Viure amb dos idiomes

El nostre projecte que la Comissió Europea ens ha validat té el nom de “Viure amb dos idiomes” (To live with two languages – Leven met twee talen – Vivir con dos idiomas). És un projecte que es planteja com un treball de recerca i està relacionat amb el Treball de Síntesi de 3r d’ESO.

L’objectiu del projecte en si és copsar com el bilingüisme ajuda a la població a l’adquisició i aprenentatge d’una tercera llengua. En el nostre cas, tenim un bilingüisme català-castellà i en el cas de la província de Frísia, on es troba la ciutat amb qui fem l’intercanvi (Drachten), tenen el frisó i el neerlandès. Donada la situació de bilingüisme, l’alumnat d’ambdós centres haurà de desenvolupar per si mateixa activitats per tal de demostrar que l’aprenentatge d’una tercera llengua ve facilitat per un bilingüisme de la persona.

Entre aquestes activitats es faran activitats acadèmiques lingüístiques, sortides a la ciutat de Barcelona i a la muntanya de Montserrat i es portaran a terme activitats artístiques i musicals al nostre poble.  El projecte inicialment tenia una durada de dos cursos però degut a la pandèmia s’ha fet una extensió a tres.  En acabar el projecte, caldrà presentar informes escrits a la Comissió Europea on es reflecteixin els resultats d’aquest estudi i l’adequació del procediment usat per arribar-hi.

La llengua anglesa és la llengua vehicular de l’intercanvi. A banda, el frisó i l’holandès també tindran el seu protagonisme, igual que el català i el castellà. Es treballarà el projecte des de molts punts de vista i s’hi relacionaran diferents àmbits de l’aprenentatge: llengües, ciències, tecnologia, esport, música i art. Per tal de ser profitosa la feina a fer, es tindran en compte les diferents habilitats i intel·ligències de l’alumnat a l’hora de tirar endavant el projecte. Per tant, es treballarà per grups, multinivell, amb diferents canals d’aprenetatge i amb diferents ritmes d’aprenentatge.