Política de privacitat

LA FUNDACIÓ ESCOLA I VIDA l’informa, de conformitat amb l’article 13 del Reglament (EU) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (en endavant, RGPD),  que incorpora les seves dades personals a un fitxer de la nostra propietat, per tal de dur a terme la prestació dels serveis oferts, així com per enviar per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic, ofertes de productes i serveis personalitzats, sempre que ens hagi donat el seu consentiment, i millorar la relació i gestionar les peticions realitzades pels usuaris.

RESPONSABLE

FUNDACIÓ ESCOLA I VIDA.
CIF R0801782D
Domicilio social en la Calle Vinyals, 47-49 08221 Terrassa (Barcelona).
Telèfon 937 33 71 20.
Delegat de Protecció de Dades protecciodades@escolaivida.org.

 

Els tractaments que realitzen a través d’aquesta web:

1. Formulari de contacte web

  1. Finalitat: Gestionar la seva sol.licitud i informar-lo sobre l’ oferta educativa de la Fundació Escola i Vida, organitzar i atendre les entrevistes prèvies, les portes obertes i promocionar les activitats que s’ ofereixen des dels centres educatius gestionats per la Fundació Escola i Vida.
  2. Legitimació: El consentiment de l’ interessat.
  3. Destinataris: Els diferents departaments en què s’ organitza la Fundació Escola i Vida.
  4. Període de conservació: Les dades personals es conservaran durant un període d’ un any des de la seva recollida.

 

2. Formularis d’ activitats organitzades pel centre

  1. Finalitat: Gestionar i coordinar les diferents activitats que s’ organitzen des dels centres educatius i la Fundació Escola i Vida, des de l’ activitat formativa i educacional fins a qualsevol activitat extraescolar.
  2. Legitimació: El consentiment de l’ interessat i l’ execució d’ un contracte en el qual l’ interessat és part o bé per aplicar mesures precontractuals a petició seva.
  3. Destinataris: Els diferents departaments en què s’ organitza la Fundació Escola i Vida i terceres entitats i, si fos el cas, a terceres empreses que participen en el desenvolupament de l’ activitat. A aquest efecte, la Fundació Escola i Vida signarà en cada cas un contracte d’ encarregat de tractament o de cessió de dades personals.
  4. Període de conservació: Les dades personals es conservaran durant un any des que siguin recaptades i, si fura el cas, durant el període establert legalment per determinar les possibles responsabilitats que poguessin derivar-se d’ aquesta finalitat i del tractament dels mateixos.

3. Canal de denúncies

  1. Finalitat: Gestionar i canalitzar les reclamacions que arriben a través del canal de denúncies.
  2. Legitimació: El compliment d’ una obligació legal i d’ una missió realitzada en interès públic.
  3. Destinataris: El responsable del canal de denúncies i, si escau, l’ òrgan competent de l’ adopció de les mesures disciplinàries, el responsable del departament legal de la fundació i el delegat de protecció de dades. I, en el cas que correspongui, es comunicaran dades a tercers quan sigui necessari per a l’ adopció de mesures correctores per part de la Fundació o per a la tramitació d’ aquells procediments sancionadors o penals que procedeixin.
  4. Període de conservació: Les dades es conservaran durant el temps necessari per decidir sobre la procedència d’ iniciar o no una investigació sobre els fets informats i com a màxim 3 mesos des que hagin estat recaptades i, si fos el cas, durant el període establert legalment per determinar les possibles responsabilitats que poguessin derivar-se d’ aquesta finalitat i del tractament dels mateixos.

4. RRSS.

El Fundació Escola i Vida té presència en algunes de les principals xarxes socials d’ Internet, i les que actua com a responsable del tractament en relació amb les dades publicades. Tractarà les dades a cada xarxa social segons les normes establertes a l’ efecte per cada xarxa social. Per tant, i mentre no es manifesti el contrari des del Fundació Escola i Vida podrem informar, els nostres seguidors a la xarxa social corresponent de les nostres activitats, esdeveniments, i altres temes relacionats, inclosa l’atenció al seguidor, pels canals que la xarxa social proporcioni a l’efecte, però no extraurà dades personals de les xarxes socials,  llevat que l’usuari ens doni el seu consentiment exprés.

5. Butlletí.

  1. Finalitat: Trametre la nostra Newsletter o butlletí informatiu amb informació que pugui ser del seu interès relacionada
  2. Legitimació: El consentiment de l’ interessat
  3. Destinataris: Els diferents departaments en què s’ organitza la Fundació Escola i Vida
  4. Període de conservació. Les seves dades personals seran tractades mentre no revoqui el consentiment prestat per a aquest tipus de comunicacions comercials o informatives i un cop revocat els mantindrem “bloquejats” mentre prescriguin les responsabilitats nascudes del tractament de les seves dades personals per un màxim de 3 anys.

 

Es garanteix la utilització de les dades personals de forma confidencial, complint amb el grau de seguretat i protecció adequat, tenint en compte les mesures de seguretat legalment establertes per evitar la seva pèrdua, deteriorament i transferència o accés per part de tercers no autoritzats.

El Fundació Escola i Vida no té previst realitzar transferències internacionals de dades. En aquells supòsits en què sigui necessari, només es realitzaran a entitats que hagin demostrat que compleixen amb el nivell de protecció de dades que exigeix la normativa o quan existeixi una habilitació legal per realitzar la transferència internacional de dades.

En el cas que es doni el consentiment per a la publicació de les imatges i/o veu a les xarxes socials d’accés no restringit com Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn, etc., l’informem que l’ús d’aquests perfils implica la transferència internacional de dades. Les xarxes socials, quan realitzen una transferència internacional de dades, garanteixen que aquesta es duu a terme amb les garanties adequades que permetin als interessats exercir els seus drets exigibles i accions legals efectives.

En particular, pot exercir davant seu els seus drets d’ accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les dades, així com el dret a no estar subjecte a decisions individualitzades automatitzades. Si la base legal del tractament és la prestació del consentiment, tindrà també dret a revocar aquest consentiment en qualsevol moment. En qualsevol cas, recordi que sempre pot presentar una reclamació davant una autoritat de control (AEPD i/o APDCAT).

Les seves dades es conservaran únicament durant el temps necessari per satisfer la necessitat per a la qual les va facilitar, o mentre es mantingui el consentiment, encara que la seva conservació podrà prolongar-se excepcionalment per terminis derivats de l’ exercici d’ accions de responsabilitat.

La Fundació Escola i Vida podrà alterar la present Política de Privacitat per adaptar-la a la legislació sobre dades personals aplicable en cada moment. En aquests supòsits, s’ anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

Text actualitzat el novembre de 2023.