Primària

equip-docent-primaria
Primària

Metodologia

Aspectes bàsics:

 • Seguiment tutorial:
  – Acompanyament en el desenvolupament integral de cada infant.
  – Informació i documentació per a les famílies.
  – Dues reunions grupals al llarg del curs.
  – Entrevistes individuals amb les famílies, presencials i telemàtiques.

 • Assessorament per part de l’equip psicopedagògic:

  Psicòloga, logopeda I mestra d’educació especial.

 • Atenció a la diversitat:

  – Reforç per necessitats educatives acadèmiques.
  – Desdoblaments: meitat del grup.
  Adaptacions.

 • Llengua anglesa:

  – Tres hores de llengua anglesa setmanals a cada curs.
  – De 1r a 4t de Primària una hora de medi en anglès i a  5è i 6è  dues hores.
  – Auxiliar de conversa: una hora setmanal de 1r a 4t i dues hores setmanals a 5è i 6è.

 • Matemàtiques: Projecte Innovamat

 • Escola 2.0:

  – Tic i projecte d’Innovació Particip@.
  – Inici de Google Classroom a 5è I 6è.
  – Programar amb SCRATCH , a partir de 5è.

 • Sortides i activitats:

  – Colònies ( dues nits).
  Sortides d’un día.
  – Activitats en el mateix poble.

 • Escola catalana oberta al món:

  – Foment del coneixement i estimació de la historia, tradicions, cultura i llengua de Catalunya i la resta de terres de parla catalana.
  – Arrelada al nostre poble i a l’entorn proper.

 • Activitats extraescolars:

 • Robòtica

 • Esport

Reinventem les matemàtiques

Innovació educativa a l'aula de primària

En lloc de...

Classe magistral

L’alumne és el centre

Construïm el coneixement matemàtic a partir de la veu de l’alumnat

En lloc de...

Només paper i llapis…

Material manipulatiu

Resolem activitats matemàtiques amb diversos materials per entendre idees abstractes de forma simple

En lloc de...

10 pàginas de càlculs…

Plataforma adaptativa

Practiquem matemàtiques de forma divertida i adaptada a les necessitats de cada alumne/a

En lloc de...

Pràctica sense sentit...

Projectes contextualitzats

Apliquem els continguts matemàtics en projectes que s’acosten a la realitat de l’alumnat

Matemàtiques aplicades que emocionen

InnovaMat transforma l’aula de primària i les relacions que es donen en ella per emocionar, estimular i motivar l’alumnat. Els materials posen l’alumne en el centre del seu propi procés d’ensenyament-aprenentatge i li permet desenvolupar l’autonomia i el pensament crític: un procés emocional i emocionant pensat per a comprometre l’alumne a través d’estímuls positius.

Treballem el medi natural i social de forma vivencial i significativa

Coneix una mostra del procés seguit, al treballar el cos humà, a l’àrea de coneixement del medi amb un grup d’alumnes de primària.

Bons resultats a les proves competencials de 6è de primària (Curs 2022-23)

% d'alumnat que ha assolit la competència
Llengua catalana
Comprensió oral 100%
Comprensió lectora 96.3%
Expressió escrita 100%
Matemàtica
Numeració i càlcul 92.6%
Espai i mesura 92.6%
Relacions i canvi 85.2%
Llengua castellana
Comprensió oral 96.3%
Comprensió lectora 96.3%
Expressió escrita 100%
Medi natural
Fenòmens naturals i aplicacions tecnològiques 92.6%
Investigació científica 70.4%
Interpretar informació científictecnològica 92.6%
Llengua anglesa
Comprensió oral 96.3%
Comprensió lectora 100%
Expressió escrita 96.3%
Primària

Equip docent