Primària

equip-docent-primaria
Primària

Metodologia

Aspectes bàsics:

 • Seguiment tutorial:

  Acompanyament en el desenvolupament integral de cada infant.

  Informació i documentació per a les famílies.

  Dues reunions grupals al llarg del curs.

  Entrevistes individuals amb les famílies, presencials i telemàtiques.

 • Assessorament per part de l’equip psicopedagògic:

  Psicòloga, logopeda I mestra d’educació especial.

 • Atenció a la diversitat:

  Reforç per necessitats educatives acadèmiques.

  Desdoblaments: meitat del grup.

  Adaptacions.

 • Llengua anglesa:

  Tres hores de llengua anglesa setmanals a cada curs.

  De 1r a 4t de Primària una hora de medi en anglès i a  5è i 6è  dues hores.

  Auxiliar de conversa: una hora setmanal de 1r a 4t i dues hores setmanals a 5è i 6è.

 • Matemàtiques: Projecte Innovamat

 • Escola 2.0:

  Tic i projecte d’Innovació Particip@.

  Inici de Google Classroom a 5è I 6è.

  Programar amb SCRATCH , a partir de 5è.

 • Sortides i activitats:

  Colònies ( dues nits).

  Sortides d’un día.

  Activitats en el mateix poble.

 • Escola catalana oberta al món:

  Foment del coneixement i estimació de la historia, tradicions, cultura i llengua de Catalunya i la resta de terres de parla catalana.

  Arrelada al nostre poble i a l’entorn proper.

 • Activitats extraescolars:

 • Robòtica

 • Esport

Reinventem les matemàtiques

Innovació educativa a l'aula de primària

En lloc de...

Classe magistral

L’alumne és el centre

Construïm el coneixement matemàtic a partir de la veu de l’alumnat

En lloc de...

Només paper i llapis…

Material manipulatiu

Resolem activitats matemàtiques amb diversos materials per entendre idees abstractes de forma simple

En lloc de...

10 pàginas de càlculs…

Plataforma adaptativa

Practiquem matemàtiques de forma divertida i adaptada a les necessitats de cada alumne/a

En lloc de...

Pràctica sense sentit...

Projectes contextualitzats

Apliquem els continguts matemàtics en projectes que s’acosten a la realitat de l’alumnat

Matemàtiques aplicades que emocionen

InnovaMat transforma l’aula de primària i les relacions que es donen en ella per emocionar, estimular i motivar l’alumnat. Els materials posen l’alumne en el centre del seu propi procés d’ensenyament-aprenentatge i li permet desenvolupar l’autonomia i el pensament crític: un procés emocional i emocionant pensat per a comprometre l’alumne a través d’estímuls positius.

Treballem el medi natural i social de forma vivencial i significativa

Coneix una mostra del procés seguit, al treballar el cos humà, a l’àrea de coneixement del medi amb un grup d’alumnes de primària.

Bons resultats a les proves competencials de 6è de primària (Curs 2022-23)

% d'alumnat que ha assolit la competència
Llengua catalana (Global: 100%)
Comprensió oral 100%
Comprensió lectora 96.3%
Expressió escrita 100%
Matemàtica (Global: 88,9%)
Numeració i càlcul 92.6%
Espai i mesura 92.6%
Relacions i canvi 85.2%
Llengua castellana (Global: 96,3%)
Comprensió oral 96.3%
Comprensió lectora 96.3%
Expressió escrita 100%
Medi natural (Global: 88,9%)
Fenòmens naturals i aplicacions tecnològiques 92.6%
Investigació científica 70.4%
Interpretar informació científictecnològica 92.6%
Llengua anglesa (Global: 100%)
Comprensió oral 96.3%
Comprensió lectora 100%
Expressió escrita 96.3%
Primària

Equip docent

Sandra

Cap d'estudis de Primària

Marta

Tutora de 1r de primària

Mariona

Tutora de 2n de primària

Candelària

Tutora de 3r de primària

Gerard

Tutor de 4t de primària

Cèlia

Tutora de 5è de primària

Sara

Tutora de 6è de primària

Pablo

Especialista d'Educació Física

Sara

Especialista de Música

Blanca

Especialista de Plàstica

Ana

Mestra d'Educació Especial

Teresa

Psicòloga d'infantil i primària

Cristina

Especialista d'Anglès