Serveis

L'escola

Menjador

Entenem l’espai de menjador com un espai educatiu i com a tal amb unes finalitats clares i definides. La proposta educativa amb la qual treballem dibuixa dos pilars fonamentals en l’espai de migdia, d’una banda l’àpat amb una finalitat educativa i l’altre el lleure. Aquests dos pilars són les dues bases en les quals transcorre el nostre projecte educatiu.

Què menjarem aquest mes?
baneja

Lleure

L’educació en el lleure és tota intervenció educativa en situació de temps lliure i fora dels àmbits de l’ensenyament reglat. El seu mètode educatiu es basa en la transmissió de valors per part dels educadors, tot contribuint a l’educació integral dels infants i els joves, utilitzant els recursos que ofereixen les activitats pròpies del temps d’esbarjo. La importància de l’educació en el lleure radica en la recerca d’aquesta educació integral de la persona.

L'àpat

L’educació en el lleure és tota intervenció educativa en situació de temps lliure i fora dels àmbits de l’ensenyament reglat. El seu mètode educatiu es basa en la transmissió de valors per part dels educadors, tot contribuint a l’educació integral dels infants i els joves, utilitzant els recursos que ofereixen les activitats pròpies del temps d’esbarjo. La importància de l’educació en el lleure radica en la recerca d’aquesta educació integral de la persona.

Escola Sant Lluís Gonçaga

La nostra escola compta amb cuina pròpia i amb un equip de professionals competent, proper i estable.

Transversalment a aquests dos grans pilars de la proposta educativa, en ambdós espais, menjador i temps d’esbarjo, es treballa amb una pedagogia de caire actiu, tot fomentant la convivència, el respecte, els valors i l’autonomia dels infants.

Acollida

Adreçat alumnes de Parvulari i Primària
Horari

Permanències i berenar

Adreçat a alumnes de Parvulari i Primària
Horari

Orientació psicopedagògica

Les funcions de l’Equip Psicopedagògic són la prevenció, detecció, avaluació, seguiment i orientació de les dificultats d’aprenentatge i/o emocionals que es presentin al  llarg de l’escolaritat de l’infant en la seva globalitat, acompanyant-lo en el seu creixement com a persona, més enllà de l’adquisició dels coneixements propis de les matèries acadèmiques.

Es treballa en coordinació amb el tutors d’aula, la família  i els especialistes externs que atenen als infants ( EAP, CDIAP, CSMIJ, CREDA…).

  • A l’ Educació Infantil – Llar d’ Infants intervé la psicòloga.
  • A l’ Educació Infantil-2n Cicle i Educació Primària intervenen la psicòloga, la mestra de Pedagogia Terapèutica i la logopeda.
  • A l’Educació Secundària intervé la psicòloga-neuropsicopedagoga.